• مديريت سايت
  پرداخت 110 ميليارد ريال تسهيلات اقتصاد مقاومتي در سال 95
  انجام 101 پروژه محروميت زدايي در سطح استان سمنان
  از مسئولين انتظار دارم بيشتر از ما حمايت كنند
  همكاري دستگاه هاي اجرايي با گروه هاي جهادي تقويت شود
  اقتصاد مقاومتي
  رئيس سازمان بسيج سازندگي استان سمنان خبر داد:
  پرداخت 110 ميليارد ريال تسهيلات اقتصاد مقاومتي در سال 95
  رئيس سازمان بسيج سازندگي سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان از پرداخت 110 ميليارد ريال تسهيلات اقتصاد مقاومتي و ...
  اردوهاي جهادي
  فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان:
  همكاري دستگاه هاي اجرايي با گروه هاي جهادي تقويت شود
  فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان بر تقويت همكاري دستگاه هاي اجرايي با گروه هاي جهادي تأكيد كرد.
  محروميت زدايي
  رئيس سازمان بسيج سازندگي استان سمنان خبر داد:
  انجام 101 پروژه محروميت زدايي در سطح استان سمنان
  رئيس سازمان بسيج سازندگي سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان از انجام 101 پروژه محروميت زدايي در سطح استان سمنان ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان